Vedtægter for Foreningen af Eksaminerede Sikringsledere i Danmark

§ 1. Foreningens navn.
Foreningen af eksaminerede sikringsledere i Danmark.


§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at samle eksaminerede sikringsledere, for derved at arbejde for uddannelsens fremme og standens anseelse ved afholdelse af faglige møder, kurser samt udveksling af erfaringer.


§ 3. Foreningens medlemmer.
Som medlem kan optages eksaminerede sikringsledere samt personer, der har påbegyndt uddannelsen som eksamineret sikringsleder. Personer, der ikke har fuldført uddannelsen som eksamineret sikringsleder inden en 12 måneders periode fra indmeldelsestidspunktet udtræder automatisk af foreningen. Der kan endvidere, efter bestyrelsens godkendelse, optages medlemmer, der kan dokumentere, at have gennemført en uddannelse med tilsvarende omfang og indhold.


Som medlem forpligter man sig til i alle situationer med relation til foreningen, at optræde professionelt, korrekt og redeligt.


§ 4. Indmeldelse.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, når vedkommende opfylder betingelserne for medlemskabet i henhold til §3. Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr til dækning af engangsomkostninger i forbindelse med rekruttering, oprettelse og optagelse i foreningen. Gebyret er pt. på kr. 0,00 og ændringer fastsættes på den ordinære generalforsamling.


§ 5. Udmeldelse.
Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med 3 måneders varsel medmindre vedkommende ikke længere opfylder betingelserne i § 3.


§ 6. Eksklusion.
Et medlem kan ekskluderes hvis medlemmet ikke overholder vedtægterne for foreningen. Et medlem kan ekskluderes på baggrund af en vedtagelse fra bestyrelsen. Denne beslutning kan ankes og behandles på førstkommende generalforsamling. Stadfæstelse eller afvisningen af bestyrelsens beslutning foretages ved afstemning med simpelt flertal blandt de tilstedeværende.


§ 7. Foreningens ledelse.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, og afgår med henholdsvis 3 og 4 medlemmer årligt.
Der skal ved opstilling af kandidater til bestyrelsen søges en ligelig deling mellem øst og vest samt gamle og nye medlemmer så bestyrelsen kan afspejle sammensætningen af foreningens medlemmer.


Generalforsamlingen vælger formand og kasserer ved direkte valg. Således at formand vælges på lige år og kasserer på ulige år.


Den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær.


Generalforsamlingen vælger hvert år 1 bestyrelses suppleant, 1 revisor og 1 revisor suppleant.


§ 8. Foreningens repræsentation.
Formanden og næstformanden, samt i visse tilfælde den øvrige bestyrelse, repræsenterer foreningen udadtil. Presse og medie kontakt på foreningens vegne varetages af formanden eller næstformanden. Formanden afgør sammen med den øvrige bestyrelse alle løbende sager, der ikke henhører under generalforsamlingen og indkalder til bestyrelsesmøder.


§ 9. Administration.

Formand og kasserer er i forening tegningsberettiget og forpligter således foreningen i alle finansielle forhold udadtil.
Foreningens løbende finansielle forhold varetages ligeledes af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.


§ 10.Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen og ret til at stemme har kun medlemmer, som er eksaminerede sikringsledere og har betalt kontingent for indeværende år. Bestyrelsens medlemmer kan også udelukkende vælges blandt sådanne medlemmer. Indkaldelsen udsendes pr. E-mail til medlemmerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 6 ugers varsel.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for året der gik.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Budget for det nye år forelægges til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af 1 bestyrelses suppleant.

Valg af en 1 revisor og 1 revisor suppleant.

Behandling af indkomne forslag.

Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres sammen med dagsordenen på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den ordinære generalforsamling afholdes.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:


Ved vedtægtsændringer.


Når mindst 20 medlemmer indsender begæring herom.


Når bestyrelsen finder det nødvendigt.


Indkaldelsen udsendes pr. E-mail til medlemmerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.


Vedtægtsændringer afgøres 2/3 stemmeflertal af de på den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer. Øvrige spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal.


§ 11. Foreningens økonomi.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Regnskab og beretning fra det sidst forløbne regnskabsår skal aflægges på den ordinære generalforsamling.


§ 12. Kontingent.
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.


Kontingentet betales en gang årligt ved udsendelse af faktura med betalingsfrist på 30 dage.


§ 13. Kontingentrestancer.
Kontingent restance ud over 3 måneder efter udsendelse af faktura medfører eksklusion af foreningen. Genindtrædelse kan kun ske mod betaling af restance, samt et beløb tilsvarende 1 års kontingent.


§ 14. Foreningens opløsning.
Opløsning af foreningen kan finde sted, når ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer jfr. §10 ved en urafstemning stemmer herfor. Resultatet af afstemningen forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i henhold til §10.


I tilfælde af foreningens opløsning, træffer den ekstraordinære generalforsamling afgørelse om anvendelse af foreningens midler. En deling af foreningens midler blandt medlemmerne kan aldrig finde sted.


§ 15. Vedtægternes vedtagelse og revision
Vedtægterne er første gang vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. Januar 2002 og senest revideret på den ordinære generalforsamling 26. Februar 2008.

Revidert på ordinær generalforsamling 3. februar 2016, hvor indmeldelse gebyr er sat til 0 kr

Revidert på ordinær generalforsamling 23. marts 2018, hvor §9 er ændret

 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk