Vedtægter for Foreningen af Eksaminerede Sikringsledere i Danmark
 
§ 1. Foreningens navn.
Foreningen af Eksaminerede Sikringsledere i Danmark.
 
§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at samle eksaminerede sikringsledere, for derved at arbejde for
uddannelsens fremme og standens anseelse ved afholdelse af faglige møder, kurser samt
udveksling af erfaringer.
 
§ 3. Foreningens medlemmer.
Som medlem kan optages eksaminerede sikringsledere samt personer, der har påbegyndt
uddannelsen som eksamineret sikringsleder. Personer, der ikke har fuldført uddannelsen
som eksamineret sikringsleder inden en 12 måneders periode fra indmeldelsestidspunktet
udtræder automatisk af foreningen. Der kan endvidere, efter bestyrelsens godkendelse,
optages medlemmer, der kan dokumentere, at have gennemført en uddannelse med
tilsvarende omfang og indhold.
Som medlem forpligter man sig til i alle situationer med relation til foreningen, at optræde
professionelt, korrekt og redeligt.
 
§ 4. Indmeldelse.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, når vedkommende opfylder
betingelserne for medlemskabet i henhold til §3. Ved indmeldelse i foreningen betales et
indmeldelsesgebyr til dækning af engangsomkostninger i forbindelse med rekruttering,
oprettelse og optagelse i foreningen. Gebyret er pt. på kr. 0.- og ændringer fastsættes på
den ordinære generalforsamling.
 
§ 5. Udmeldelse.
Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med 3 måneders varsel medmindre
vedkommende ikke længere opfylder betingelserne i § 3.
 
§ 6. Eksklusion.
Et medlem kan ekskluderes hvis medlemmet ikke overholder vedtægterne for foreningen.
Et medlem kan ekskluderes på baggrund af en vedtagelse fra bestyrelsen. Denne
beslutning kan ankes og behandles på førstkommende generalforsamling. Stadfæstelse
eller afvisningen af bestyrelsens beslutning foretages ved afstemning med simpelt flertal
blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 
§ 7. Foreningens ledelse.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2
år af gangen, og afgår med henholdsvis 3 og 4 medlemmer årligt.
Der skal ved opstilling af kandidater til bestyrelsen søges en ligelig deling mellem øst og
vest samt gamle og nye medlemmer så bestyrelsen kan afspejle sammensætningen af
foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer ved direkte valg. Således at formand
vælges på lige år og kasserer på ulige år.
Den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 bestyrelses suppleant, 1 revisor og 1 revisor
suppleant.
Kampvalg til posterne som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant,
revisor og revisorsuppleant foretages ved afstemning med simpelt flertal blandt de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Kampvalg til posterne som Bestyrelsesmedlemmer foretages ved én samlet afstemning
med simpelt flertal bland de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Ved afgørende stemmelighed foretages afgørende lodtrækning blandt de opstillede der
har opnået lige mange stemmer.
Som stemmetællere vælges to af Generalforsamlingen – revisorsuppleant samt revisor og
den af formanden eller kassereren der ikke er på valg er selvudskrevne
 
§ 8. Foreningens repræsentation.
Formanden og næstformanden, samt i visse tilfælde den øvrige bestyrelse, repræsenterer
foreningen udadtil. Presse og medie kontakt på foreningens vegne varetages af
formanden eller næstformanden. Formanden afgør sammen med den øvrige bestyrelse
alle løbende sager, der ikke henhører under generalforsamlingen og indkalder til
bestyrelsesmøder.
 
§ 9. Administration.
Formand og kasserer er i forening tegningsberettiget og forpligter således foreningen i alle
finansielle forhold udadtil.
Foreningens løbende finansielle forhold varetages ligeledes af formand og kasserer, der er
bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at
kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
 
§ 10.Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen
og ret til at stemme har kun medlemmer, som er eksaminerede sikringsledere og har betalt
kontingent for indeværende år. Bestyrelsens medlemmer kan også udelukkende vælges
blandt sådanne medlemmer. Indkaldelsen udsendes pr. E-mail til medlemmerne og
offentliggøres på foreningens hjemmeside, og på Facebook og LinkedIn med mindst 6
ugers varsel.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning for året der gik.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det nye år forelægges til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af 1 bestyrelses suppleant.
Valg af en 1 revisor og 1 revisor suppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres sammen med
dagsordenen på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den ordinære
generalforsamling afholdes.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:
Ved vedtægtsændringer.
Når mindst 20 medlemmer indsender begæring herom.
Når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Indkaldelsen udsendes pr. E-mail til medlemmerne og offentliggøres på foreningens
hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.
Vedtægtsændringer afgøres 2/3 stemmeflertal af de på den ekstraordinært indkaldte
generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Øvrige spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 
§ 11. Foreningens økonomi.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab og beretning fra det sidst forløbne regnskabsår skal aflægges på den ordinære
generalforsamling.
 
§ 12. Kontingent.
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales en gang årligt ved udsendelse af faktura med betalingsfrist på 30
dage.
 
§ 13. Kontingentrestancer.
Kontingent restance ud over 3 måneder efter udsendelse af faktura medfører eksklusion af
foreningen. Genindtrædelse kan kun ske mod betaling af restance, samt et beløb
tilsvarende 1 års kontingent.
 
§ 14. Foreningens opløsning.
Opløsning af foreningen kan finde sted, når ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer
jfr. §10 ved en urafstemning stemmer herfor. Resultatet af afstemningen forelægges på en
ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i henhold til §10.
I tilfælde af foreningens opløsning, træffer den ekstraordinære generalforsamling afgørelse
om anvendelse af foreningens midler.
En deling af foreningens midler blandt medlemmerne kan aldrig finde sted.
 
§ 15. Vedtægternes vedtagelse og revision
Vedtægterne er første gang vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. januar
2002 og senest revideret på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2022.
 
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk