Praktiske forhold i forbindelse med uddannelsen
 
Uddannelsens målgrupper og adgangsbetingelser
Alle, som tilmelder sig uddannelsen, vil blive tilbudt et personligt møde. Under dette møde vil uddannelsen blive gennemgået mere detaljeret.
 
Deltagerne vil typisk komme fra produktionsvirksomheder, detailhandlen, service-, finans-, transport, bygge- og anlægssektoren samt rådgivende ingeniørvirksomheder, leverandører af ydelser inden for sikring og sikkerhed, private og offentlige institutioner og myndigheder samt sikkerhedsbranchen.
 
Kurset vil være åbent for ansatte, der af ledelsen er udpeget eller skal udpeges til at udøve et ansvar eller en funktion inden for sikrings- og sikkerhedsområdet i organisationen. Endvidere naturligvis for personer, der ønsker at opbygge kompetencer på området.
 
For at kunne blive indstillet til eksamen skal man have deltaget og bestået alle fagmoduler samt opsamlings-/hovedmodul. Efter bestået eksamen modtages diplom og retten til at kalde sig Eksamineret Sikringsleder.
 
Modulernes placering, art og varighed
Hele uddannelsesforløbet har en varighed på 7 - 8 måneder og de enkelte moduler er lagt med et interval på ca. 1 måned, idet uddannelsesforløbet betragtes som en proces, hvor deltagerne i perioderne mellem de enkelte fagmoduler anvender den indlærte viden i deres egen organisation.
 
Kursets moduler vil for Risikostyrings- og Hovedmodulets vedkommende blive afviklet som internatkurser. De enkelte modulers varighed fremgår af kursusbeskrivelsen.
 
Antal deltagere
Modulernes maksimale deltagerantal er baseret på en konkret vurdering, som har til formål at sikre kvalitet og udbytte.
 
Undervisningsformen
Undervisningen vil blive gennemført med indlæg og drøftelser i plenum. Der vil i udstrakt grad blive gjort brug af cases for at gøre undervisningen så praktisk betonet som muligt. Der vil i aftentimerne
blive gennemført relevante indlæg (internatkurserne) og udført forberedelse til øvelser, der vil blive gennemført efterfølgende. Der lægges op til etablering af studiegrupper ved uddannelsesstart.
 
Udstedelse af kursus- og eksamensbeviser
Efter hvert fagmodul udleveres en mindre hjemmeopgave, som deltagerne skal fremsende til kursuslederen senest 14 dage efter fagmodulet. Opgavebesvarelsen skal holdes inden for 2 A-4 sider. Fagmodulet anses først som gennemført, når hjemmeopgave er afleveret.
Sammen med en evaluering af hjemmeopgaven tilsendes kursusbevis på gennemført fagmodul.
 
Den afsluttende eksamen består af en skriftlig besvarelse af et eller flere spørgsmål i relation til hovedmodulet og samtlige fagmoduler. Deltagerne skal besvare alle skriftlige spørgsmål. Der afsluttes med en mundtlig eksamination om et sikringsemne.
 
Niveauet fastlægges af en eksamenskommission (3 censorer), som udsteder eksamensbevis.
 
Eksamensforløb
Eksamensopgaver udleveres, og der arrangeres enten besøg på eksamensvirksomheden eller udleveres en detaljeret beskrivelse af den virksomhed opgaven omfatter.
Opgaven løses hjemme - man har 30 dage fra modtagelsen af opgaven til denne skal afleveres.
 
Den mundtlige eksamen gennemføres med en eksamination på ca. 30 minutter. Både den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige eksamination indgår i den samlede vurdering af den enkelte eksaminands kunnen.
 
Censorernes afgørelse kan ankes til et af SikkerhedsBranchen nedsat ankenævn. Skriftlig begrundelse afleveres inden 8 dage til den ansvarlige for uddannelsen, som herefter videresender denne til ankenævnet. Ankenævnet vil udelukkende bedømme den skriftlige opgavebesvarelse og vil skriftligt meddele om sin afgørelse inden for 14 dage. Der påregnes et gebyr for ankeprocessen, som skal betales ved dennes begyndelse.
 
Undervisningsfaciliteter og kursusmaterialer
Alle fagmoduler afholdes på et kursussted. Modulerne er tilrettelagt med indslag fra eksperter på de forskellige områder og med anvendelse af udstyr, der har relation til de enkelte modulers faglige indhold og karakteristika.
 
Kursusmaterialer udleveres løbende under kurset. Det samlede materiale skal ved afslutningen af kurset udgøre kursistens arbejdsredskab og opslagsværk i arbejdet med de daglige rutiner og funktioner i sikkerhedsorganisationen.
Der kan undtagelsesvist blive anbefalet, at man anskaffer særlig litteratur og lignende, som vil være relevant til anvendelse under kursusforløbet.
 
Økonomiske rammer for kurset
Kursustilmeldingen, som skal foreligge mindst 4 uger før modulets start, er antalsmæssigt bindende, men deltagernavnet kan dog udskiftes på foranledning af virksomheden.
 
Betaling for kursets fagmoduler er forfalden samtidig med bekræftelsen på kursusdeltagelsen.
 
Undervisere og foredragsholdere
Der er på uddannelsen nedsat et uddannelsesudvalg, der løbende orienteres om uddannelsens indhold og niveau. Uddannelsens kvalitet og overholdelse af mål tilses af denne styregruppe. Den tager endvidere stilling til behovet for eventuelle revisioner og udbygning af udbuddet af fagmoduler.
SikkerhedsBranchen og DBI godkender de enkelte undervisere og foredragsholdere fra virksomheder, organisationer og uddannelsessteder med særlig viden indenfor de forskellige modulers områder.
 
Kursets intentioner og pædagogik
SikkerhedsBranchen og DBI er garant for et højt kvalitetsniveau på uddannelsen. Dette kursus kan betragtes som et tiltag, der i samklang med ovennævnte bestræbelser tjener til at give sikringsledere og sikkerhedsmedarbejdere ikke bare en kompetence i relation til eventuelle myndighedskrav, men også en fornøden kvalitets- og ansvarsbevidsthed i forbindelse med det ansvar og den funktion, der skal udøves efterfølgende.
 
Hvordan foregår kurset?
 
Mål og forudsætninger
Deltagerne orienteres ved kursets start om de overordnede mål og intentioner, og der redegøres i hovedtræk for kursets forløb.
 
Deltagernes forudsætninger og erhvervserfaringer afdækkes på et møde mellem SikkerhedsBranchens uddannelsesansvarlige og deltagerne før uddannelsesstart og gennem løbende samtaler under hele uddannelsesforløbet.
 
Praktisering af deltagerindflydelse
Gennem undersøgelsen af deltagerforudsætninger vil det være oplyst, om der er specielle områder i modulet, der skal lægges yderligere vægt på. Deltagerne opfordres under hele kursusforløbet til at sammenligne undervisningsindholdet med de emner, de beskæftiger sig med til daglig, og samtidig bringe deres observationer frem til diskussion med kursuslederen og de øvrige deltagere på holdet.
 
Valg af undervisningsform
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem forelæsninger og løsning af teoretiske og praktiske opgaver. Der vil ofte være gruppeopgaver, som løses i hold på 3-5 kursister.
 
Ved såvel teoretisk som praktisk opgaveløsning vil underviserens rolle være konsulentens, der ansporer og inspirerer til en selvstændig indsats, og samtidig korrigerer han eventuelle fejl eller sidespor.
 
Ved at arbejde med eventuelle love, regelsæt og forskrifter er det vigtigt, at der så vidt muligt arbejdes med originaludgaver (disse stilles til rådighed), så deltagerne fremover vil kunne genkende og anvende dem i dagligdagen.
 
Evaluering
 
Løbende evaluering
Der gennemføres en løbende evaluering efter gennemgang af hovedemner, der har betydning for undervisningens gennemførelse og dens kvalitet. Evalueringen finder sted af hensyn til det fortsatte undervisningsforløb, og den vil foregå både mundtligt og skriftligt.
 
Afsluttende evaluering
Ved kursets afslutning får deltagerne mulighed for en samlet personlig evaluering af kursusforløbet til brug for eventuelle tilretninger på kursernes omfang og indhold. Der udleveres et evalueringsskema, som udfyldes, inden man forlader kurset.
 
Kursusudbyder
SikkerhedsBranchen, Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring og DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk